Weiheng Su

Contact

suweiheng@stu.xjtu.edu.cn
15135394619

Bio

I’m Su Weiheng from Xi’an Jiaotong University majoring in computer science. I got my bachelor degree in Xi’an Jiaotong University in 2022. I joined the lab of Prof. Chen Li in the same year


Research Interests